paper i consumibles d’informàtica per UPC

/Etiqueta:paper i consumibles d'informàtica per UPC

Licitación material oficina, paper i consumibles d’informàtica per UPC, Catalunya

(***) D’acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena del Reial Decret Llei 17/2020 de 5 de maig, per la qual s’aixeca la suspensió i interrupció dels terminis en els procediments de contractació, es publica el nou termini de presentació d’ofertes d’aquest expedient, que és el 10 de juny a les 11.00 h

(**) Atès que s’ha detectat un error en el document de la presentació de l’oferta per valorar els criteris automàtics corrresponent a l’Annex III, on hi havia una numeració de 97 productes, mentre que la relació correcte es 77 productes, s’ha procedit a canviar el document i a reajustar la fórmula de valoració d’aquest apartat. Així mateix, es fa l’aclariment següent:  Per donar compliment a l’apartat 5 del Plec de prescripcions tècniques, caldrà que els licitadors presentin en el sobre 3, juntament amb la resta de documentació especificada a l’apartat 10.7 del Plec de clàusules administratives, un arxiu en format pdf amb la relació de productes amb la fotografia, la descripció tècnica del producte i la descripció del criteri ambiental

(*) Es publica la resolucio del rector de la UPC núm. 555/2020 sobre la suspensió i interrupció dels terminis en matèria de contractació del sector públic, atesa la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Objetivo: acord marc de subministrament de material d’oficina, petit equipament, paper i consumibles d’informàtica a preus unitaris per a la UPC.

Entidad: UPC  Plazo: 10/06/2020

Se convoca concurso público para el acord marc de subministrament de material d’oficina, petit equipament, paper i consumibles d’informàtica a preus unitaris per a la UPC. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Por | 2020-05-29T05:12:36+00:00 mayo 29th, 2020|Concursos, Material de Oficina|Sin comentarios