mitjans digitals i xarxes socials de UAB

/Etiqueta:mitjans digitals i xarxes socials de UAB

Licitación servei web, mitjans digitals i xarxes socials de UAB, Barcelona

(*) De conformitat amb l’apartat 4.1 del plec de prescripcions tècniques: “El/la responsable tècnic/a executor/a del servei haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Les empreses hauran d’acreditar la certificació com a Google Partners Premiere. (*Serà requisit imprescindible que el/la licitador/a aporti documentació justificativa que acrediti aquestes certificacions. Aquesta documentació justificativa l’haurà de presentar el/la licitador/a en el Sobre C. Vegeu la clàusula 11.3 del plec de clàusules administratives. El/la licitador que no presenti la susdita documentació quedarà exclosa.)” En cas que les empreses no disposin de la certificació com a Google Partners Premiere, el/la responsable tècnic/a executor/a del servei designat/da per l’empresa haurà de disposar de la certificació de Google Partner, de Google Analytics (GAIQ), Certificació Partner de Mailchimp, coneixements avançats de Google Tag Manager, Facebook & Instagram Ads Manager i Linkedin Ads. Coneixements de Hootsuite, Zapier, Zoom i anàlisi de Xarxes Socials. Atenent aquest aclariment, fem avinent la conveniència d’ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 22 de gener de 2020 a les 14 hores

Objetivo: servei de gestió, seguiment analític, monitorització i optimització de campanyes publicitàries en cercadors web, mitjans digitals i xarxes socials.

Entidad: UAB Presupuesto: 30.000,00 € Plazo: 22/01/2020

Se convoca concurso público para el servei de gestió, seguiment analític, monitorització i optimització de campanyes publicitàries en cercadors web, mitjans digitals i xarxes socials. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)