creació continguts campanyes publicitat l’Agència Catalana de Turisme a Barcelona

/Etiqueta:creació continguts campanyes publicitat l’Agència Catalana de Turisme a Barcelona

Licitación creació continguts campanyes publicitat l’Agència Catalana de Turisme a Barcelona

(*) Es publica documentació relativa als plans de mitjans del 2019 i 2018, d’acord amb l’apartat setè del plec de prescripcions tècniques. Conseqüentment, s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el dia 7 d’agost de 2019 a les 14 h

Objetivo: creació de continguts (textuals, gràfics i audiovisuals) de caràcter publicitari de les diferents planificacions de mitjans de les campanyes de publicitat del 2019.

Entidad: Agència Catalana de Turisme Presupuesto: 50.000,00 € Plazo: 07/08/2019

Se convoca concurso público para la creació de continguts (textuals, gràfics i audiovisuals) de caràcter publicitari de les diferents planificacions de mitjans de les campanyes de publicitat del 2019. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)