Rectificación Licitación servei de seqüenciació de nova generació en Barcelona

///Rectificación Licitación servei de seqüenciació de nova generació en Barcelona
  • Licitación servicio DGP para unidad reproducción del Hospital Son Llàtzer, Mallorca

Rectificación Licitación servei de seqüenciació de nova generació en Barcelona

Se ha producido una rectificación en la convocatoria del Licitación servei de seqüenciació de nova generació en Barcelona. A continuación, las modificaciones publicadas sobre el perfil del contratante.

  • Acceso a la documentación modificada

En l’anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant de la FCRB en data 6 de juliol de 2018, es publica les següents modificacions: – En el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) s’ha modificat l’annex 3 “Criteris d’adjudicació “de tal manera que s’afegeix al text el següent paràgraf: “La determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es durà a terme d’acord amb els següents criteris, i produirà els efectes previstos a la Clàusula 10 del PCAP: Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els següents supòsits: 1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals. 2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altre oferta. 3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de la citada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin interiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 5. Excepcionalment, i atenent a l’objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l’òrgan de contractació podrà motivadament reduir un terç en el corresponent plec de clàusules administratives particulars els percentatges establerts en els apartats anteriors. 6. Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada”. Donats els canvis esmentats, es posposa la data de presentació d’ofertes des del 23/07/18 fins al 27/7/2018, en el mateix lloc i hora. També es posposa l’obertura del Sobre 2 que passa del 30/07/2018 al 03/08/2018, en el mateix lloc i hora: CN_33933547

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
COMPÁRTELOShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone
Por | 2018-07-13T08:03:11+00:00 julio 13th, 2018|Análisis, Concursos|Sin comentarios