Licitación Tarragona asesoramiento jurídico

///Licitación Tarragona asesoramiento jurídico
  • Licitación servicio traducción e interpretación para Policía Local de Melilla

Licitación Tarragona asesoramiento jurídico

Objetivo: serveis d’assessorament jurídic per als Serveis Socials Bàsics i per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Entidad:  Consell Comarcal del Baix Penedès Presupuesto: 10.920,00 € Plazo: 13/10/2017

Se convoca concurso público para el serveis d’assessorament jurídic per als Serveis Socials Bàsics i per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcla del Baix Penedès. A continuación damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Tarragona?

El objetivo del contrato consiste en la consisteix en la prestació del servei d’assessorament jurídic a professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social del Departament del Serveis Socials i a usuàries del Servei In-formació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Penedès

En relació a les usuàries de SIAD, el servei d’assessorament legal és una de les presta-cions que conformen el SIAD comarcal . Aquest és un servei diürn, ubicat al Consell Comarcal del Baix Penedès, que dóna resposta a les diferents demandes d’informació i atenció a les dones dels diferents municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) on la gestió dels serveis socials la realitza el Consell Comarcal, amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

L’àmbit territorial del SIAD de l’ABSS és el format pels municipis de menys de 20.000 ha-bitants del Baix Penedès

El servei ofereix un conjunt de recursos per tal de contribuir a que les dones puguin exercitar els seus drets sense discriminacions. Aquest servei ha d’oferir informació, orien-tació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àm-bit laboral, social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les vio-lències contra les dones, i establint els mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats.

El SIAD comarcal està vinculat amb els Serveis Socials dels municipis i mantenen una relació continuada per tal d’evitar duplicitats i per l’aprofitament dels recursos disponibles. L’accés als serveis dels SIAD Comarcal, es realitza mitjançant la derivació dels serveis socials dels municipis de menys de 20.000 habitants, tot i que no és l’única forma d’accés al servei.

  • ¿Quién es la entidad adjudicataria?

Consell Comarcal del Baix Penedès.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 10.920,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será 2 años.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 13/10/2017 a las 14:00 h.

Licitación Tarragona asesoramiento jurídico: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2018-02-17T09:32:27+00:00 septiembre 29th, 2017|Concursos, Servicios juridicos|Sin comentarios