Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona

/, Comunicación, comunicación y eventos, Concursos, Desarrollo Grafico, Diseño Gráfico, marketing, Marketing y comunicación, Publicidad, Redes sociales, Vídeo Marketing/Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona
  • Licitación servicios de la obra " El síndrome de Hybris " para Diputación A Coruña

Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona

(***) ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT QUE EL CONTRACTE DEL SERVEIS DE DISSENY, PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE 10 RECREACIONS DIGITALS D’ ELEMENTS PATRIMONIALS DEL PRODUCTE TURÍSTIC VESCOMPTAT DE CANBRERA, en el marc de l’ operació FEDER “Producte Turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” està COFINANÇAT AL 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional(FEDER) de la Unió Europa, en el marc del PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020.Objectiu d’ inversió en creixement i ocupació

(**) Es fa públic per a general coneixement d¿una errada en el plec tècnic, consistent en que no va quedar adjuntat a la plataforma l’ annex 1 referenciat . S¿adjunta amb aquesta esmena l’ ANNEX 1 del PPT

(*) Es fa públic, per a general coneixement, d’una errada en les dades informades en l’apartat criteris d’adjudicació de l’anunci realitzat al PERFIL DEL CONTRACTANT amb relació a l’expedient 2019/3606 de servei de disseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’elements patrimonials del producte turístic Vescomtat de Cabrera, en el marcf de l’operació FEDER “Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera. Concretament es va informar de dos criteris, puntuats amb 1 punt, i no descrits de forma errònia. D’acord amb el PCAP únicament són criteris d’adjudicació els següents: oferta econòmica (55 punts), Termini de lliurament (20 punts), Qualitat tècnica i funcional de la proposta (9 punts), Concreció de la proposta (8 punts) i Aspectes estètics i recursos emprats (8 punts)

Objetivo: diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”.

Entidad: Consell Comarcal de la Selva Presupuesto: 60.000,00 € Plazo: 05/02/2020

Se convoca concurso público para el diseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’ elements patrimonials, en el marc de l’operació FEDER” Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Girona?

El objetivo del contrato consiste en la prestació del servei de disseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’elements patrimonials en el marc de l’operació FEDER “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”. El servei consisteix en tot el procés de disseny, producció, edició i visibilització de les 10 recreacions digitals d’elements patrimonials dels municipis participants a l’operació FEDER, i que inclou:

? Disseny, producció i edició de 10 recreacions digitals d’elements patrimonials que integrin els següents aspectes: producció d’una escena que combini la realitat actual de l’element seleccionat amb una recreació històrica d’aquest. L’escena serà dinamitzada a través del diàleg establert entre diferents personatges històrics.

? Disseny, producció i instal·lació de 10 suports comunicatius que permetin enllaçar amb la reproducció de la recreació digital en cada un dels 10 elements patrimonials proposats.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Consell Comarcal de la Selva.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 60.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 5 meses.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 05/02/2020 a las 23:59 h.

Licitación recreacions digitals “Producte Turístic-Cultural del Vescomtat de Cabrera”, Girona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura