Licitación elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial en Igualada, Barcelona

///Licitación elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial en Igualada, Barcelona
  • Licitación gestión nuevo centro "El bulevar Centro Coworking" en Alcobendas, Madrid

Licitación elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial en Igualada, Barcelona

Objetivo: servei d’elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial per cadenes de valor de negoci.

Entidad: Ajuntament d’Igualada Presupuesto: 46.000,00 € Plazo: 14/09/2020

Se convoca concurso público para el servei d’elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial per cadenes de valor de negoci. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Barcelona?

El objetivo del contrato consiste en la contractació d’aquest servei en tant que es configura com a instrument indispensable per poder treballar en projectes estratègics amb les empreses del territori agrupant-les per reptes de negoci i no per conceptes estadístics o massa transversals que després no es demostren ni operatius ni eficaços. El mapa de cadenes permet segmentar i organitzar la realitat empresarial per reptes comuns i ens dona “unitats operatives de treball” amb grups d’empreses. Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte són necessitats d’interès públic i general i que entren dins l’àmbit de competències de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local, l’article 66. 1 del DL 2/2003, de 28 d’abril TRLMRLC i art. 84.2, i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació a la promoció de l’activitat econòmica.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Ajuntament d’Igualada.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 46.000,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 6 meses.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 14/09/2020 a las 23:59 h.

Licitación elaboració d’un mapa del teixit empresarial territorial en Igualada, Barcelona: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2020-09-02T07:42:23+00:00 septiembre 2nd, 2020|Concursos, Emprendedores y Pymes|Sin comentarios