Licitación desenvolupament de l’storytelling per la Universitat Oberta de Catalunya

/, Comunicación, Concursos, Diseño Gráfico, marketing, Marketing y comunicación, Medios Publicitarios, Publicidad, Vídeo Marketing/Licitación desenvolupament de l’storytelling per la Universitat Oberta de Catalunya
  • Licitación desenvolupament de l'storytelling per la Universitat Oberta de Catalunya

Licitación desenvolupament de l’storytelling per la Universitat Oberta de Catalunya

(**) Desistiment

(*) S’han constat diversos errors materials i aritmètics en el Plec de Clàusules Particulars  (“PCP”), en el Quadre-resum (“QR”) i en el Plec Prescripcions Tècniques (“PPT”). Com a conseqüència de les esmenes, resulta procedent ampliar el termini de presentació d’ofertes de conformitat amb allò disposat a l’article 136.2 de la referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com el termini atorgat als potencials licitadors per
a la formulació de consultes

Objetivo: servei de desenvolupament de l’storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Entidad: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Presupuesto: 89.841,70 € Plazo: 28/07/2020

Se convoca concurso público para el servei de desenvolupament de l’storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Catalunya?

El objetivo del contrato consiste en el servei del desenvolupament de l’storytelling, és a dir, l’evolució de la història, tant pel que fa a l’evolució dels protagonistes, incorporació de nous protagonistes, evolució de la seva relació amb la marca (UOC i UOCX) etc., la creació de les peces publicitàries, pensant sempre el posterior desplegament de la història a través de múltiples mitjans, diferents formats i plataformes de comunicació.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 89.841,70 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 28/07/2020 a las 13:00 h.

Licitación desenvolupament de l’storytelling per la Universitat Oberta de Catalunya: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura