Licitación assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA, Catalunya

///Licitación assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA, Catalunya
  • Licitación atención telefónica e información al ciudadano sobre viviendas, Madrid

Licitación assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA, Catalunya

(*) Respecte el contingut del sobre 2 “Oferta Tècnica i criteris avaluables mitjançant judici de valor” preval el que indica l’Annex 3 (criteris avaluables mitjançant judici de valor), i no allò establert al punt 9.2 del PCAP on diu que el Sobre 2 haurà d’incloure també la proposta organitzativa i mitjans humans. En conseqüència, el sobre 2 haurà de contenir: *Descripció de la metodologia per realitzar el serveis d’IP * Possibles eines o recursos per a realitzar a els serveis a qüestió * Actuacions de seguiment durant la prestació del servei

Objetivo: serveis relatius a l’assessorament i gestió de propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA.

Entidad: CTTC Presupuesto: 56.760,00 € Plazo: 25/06/2019

Se convoca concurso público para los serveis relatius a l’assessorament i gestió de propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA. A continuación, damos las características del perfil del contratante.

  • ¿Cuál es el objetivo de esta licitación pública de Catalunya?

El objetivo del contrato consiste en un servei per a l’assessorament i gestió professional en matèria d’IP per tal de desenvolupar les tasques pròpies de l´OTRI, encaminades a la gestió per treure’n un rendiment econòmic de la cartera d´actius d´invenció/innovació, marques, dissenys, i programaris Software disponibles titularitat del CTTC/CERCA.

Els expedients d´IP a gestionar per l´empresa que resulti adjudicatària estan formats: d’una banda, per la relació d´expedients que figuren a l’Annex 1: Actius d´IPR de CTTC/CERCA i de l’altre, (i) pels derivats de fins a dues possibles noves sol·licituds de patents a l’any produïdes pels nous projectes d´invenció/innovació del CTTC/CERCA que aconsellin la protecció d´IP via patent, i (ii) pels derivats del nous actius d’IPR que es vagin incorporant a l’Annex 1 com a resultat de la seva actualització en funció dels nous registres d’IP (marques, dissenys, programari Software, etc.) que es tramitin sota l’àmbit d’aquest contracte.

  • ¿Quién es la entidad adjudicadora?

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

  • ¿Cuál es el presupuesto base de licitación?

El presupuesto base concurso es 56.760,00 €.

  • ¿Cuál es el plazo de ejecución?

El plazo de ejecución de esta licitación será durante 1 año.

  • ¿Cuál es el plazo para presentar oferta?

El plazo para presentar oferta será hasta el 25/06/2019 a las 12:00 h.

Licitación assessorament i gestió propietat industrial i intel·lectual per al CTTC/CERCA, Catalunya: Acceso a los pliegos

¿Te interesa este concurso?
Aclaramos tus dudas y te ayudamos a preparar tu candidatura
Por | 2019-06-12T07:30:36+00:00 junio 11th, 2019|Concursos, Propiedad Industrial|Sin comentarios