Diseño Gráfico

//Diseño Gráfico

Información sobre las licitaciones más relevantes relacionados con el mundo del diseño gráfico

Licitación servei producció audiovisual per Fundació TICSalut, Catalunya

(**) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resta suspès el termini de presentació de proposicions fins que perduri la vigència d’aquesta norma. El còmput des terminis de presentació d’ofertes es reprendrà en el moment que perdi la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix. Atès que el RD 476/2020, de 27 de març disposa que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020. A efectes operatius s’amplia “de manera provisional” el termini de presentació d’ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública de la generalitat per un termini de 14 dies a fi de complir amb la referida suspensió. La data definitiva de termini de presentació d’ofertes es comunicarà a la mateixa plataforma quan perdi la vigència el RD 463/2020, o en el seu cas, les prorrogues del mateix

(*) Rectificació de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica al considerar el servei una prestació de caràcter intel·lectual, d’acord a l’article 145.4, “segons els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.a) de l’article 146”. Per aquest motiu s’ha ampliat el termini de presentació d’ofertes fins el 23 de març

Objetivo: servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut.

Entidad: Fundació Ticsalut Presupuesto: 74.000,00 € Plazo: 07/05/2020

Se convoca concurso público para el servei de producció audiovisual per la Fundació TICSalut. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación impresión y encuadernación de catálogos y libros para CAAM, Las Palmas

Objetivo: impresión y encuadernación de los catálogos y de los libros en papel de las exposiciones que publicará el Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM en lo que resta del año 2020.

Entidad: CAAM Presupuesto: 52.000,00 € Plazo: 30/04/2020

Se convoca concurso público para el servicio de impresión y encuadernación por lotes de los catálogos y de los libros en papel de las exposiciones que publicará el Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM en lo que resta del año 2020, así como su traslado a las dependencias del CAAM. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022, ICEX

Objetivo: campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022.

Entidad: ICEX Presupuesto: 400.000,00 € Plazo: 04/05/2020

Se convoca concurso público para la campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación servei de publicacions de la ICS, Catalunya

(**) D’acord amb el Real Decret 476/2020, del 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, del 14 de març, se suspèn la tramitació d’aquest expedient fins les 00:00 hores del 12 d’abril

(*) D’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspèn la tramitació d’aquest expedient fins a nou avís. Properament s’informarà la data en que es continuarà la tramitació del procediment

Objetivo: servei de correcció, traducció, maquetació i disseny de les publicacions de les diferents direccions corporatives de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Entidad: ICS Presupuesto: 12.500,00 € Plazo: 27/04/2020

Se convoca concurso público para el servei de correcció, traducció, maquetació i disseny de les publicacions de les diferents direccions corporatives de l’Institut Català de la Salut (ICS). A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)