Desarrollo Grafico

//Desarrollo Grafico

Concurso de pago sobre desarrollo web diseño gráfico web, App, etc.

Licitación campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022, ICEX

Objetivo: campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022.

Entidad: ICEX Presupuesto: 400.000,00 € Plazo: 04/05/2020

Se convoca concurso público para la campaign to promote citrus from Spain in Canadá 2020-2022. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación creación y gestión newsletter para comunicación de APB, Baleares

Objetivo: creación y gestión de una newsletter para la comunicación interna de la APB.

Entidad: APB Presupuesto: 28.936,78 € Plazo: 29/04/2020

Se convoca concurso público para la creación y gestión de una newsletter para la comunicación interna de la APB. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación serveis SMP i RRSS de Catalunya Experience

(***) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, us infomem que el termini de presentació de proposicions per aquesta licitació va quedar supès en la data de la seva publicació (el mateix dia 14 de març 2020) i fins que perduri la vigència d’aquest estat d’alarma. El còmput dels terminis de presentació d’ofertes es reprendrà finalitzat l’estat d’alarma, moment en que es publicarà a la PCSP la data definitiva de termini de presentació d’ofertes

(**) En aplicació del que estableix la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i en el qual es determina que queden suspesos els terminis de tramitació dels procediments administratius, es suspèn el termini de presentació d’ofertes d’aquest expedient. En conseqüència, s’estableix com a nou termini de presentació d’ofertes el dia 15 d’abril de 2020, sens perjudici de les possibles ampliacions d’aquest que es pugin establir, supeditades a la vigència del Reial Decret 463/2020 esmentat i les seves eventuals pròrrogues. Les dates de les Meses són orientatives, i per tant, les dates definitives es publicaran una vegada hagi perdut la vigència el Reial Decret esmentat

(*) Es publica la traducció a l’anglès del document PPT (se troba a l’apartat “documentació” de la versió en castellà de l’anunci de licitació) Se publica la traducción al inglés del documento PPT (se encuentra en el apartado “documentación” de la versión en castellano del anuncio de licitación)

Objetivo: assessorament, el desenvolupament i l’execució del SMP i més concretament de la gestió de les xarxes socials de Catalunya Experience pel mercat que correspongui segons el Lot.

Entidad: Agència Catalana de Turisme Presupuesto: 195.969,42 € Plazo: 15/04/2020

Se convoca concurso público para los serveis per l’assessorament, el desenvolupament i l’execució del Social Media Plan i més concretament de la gestió de les xarxes socials de Catalunya Experience pel mercat que correspongui segons el Lot. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)

Licitación servei de màrqueting digital per ACCIÓ, Catalunya

(**) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resta suspès el termini de presentació de proposicions fins que perduri la vigència d’aquesta norma. El còmput dels terminis de presentació d’ofertes es reprendrà en el moment que perdi la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix. Atès que el RD 476/2020, de 27 de març, disposa que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020. A efectes operatius s’amplia “de manera provisional” el termini de presentació d’ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya per un termini de 15 dies a fi de complir amb la referida suspensió. La data definitiva de termini de presentació d’ofertes es comunicarà a la mateixa Plataforma quan perdi la vigència la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix

(*) De conformitat amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, resta suspès el termini de presentació de proposicions fins que perduri la vigència d’aquesta norma. El còmput dels terminis de presentació d’ofertes es reprendrà en el moment que perdi la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix. A efectes operatius s’amplia “de manera provisional” el termini de presentació d’ofertes a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya per un termini de 15 dies a fi de complir amb la referida suspensió. La data definitiva de termini de presentació d’ofertes es comunicarà a la mateixa Plataforma quan perdi la vigència la vigència el RD 463/2020 o, en el seu cas, les prorrogues del mateix

Objetivo: servei de suport especialitzat en màrqueting digital.

Entidad: ACCIÓ Presupuesto: 90.000,00 € Plazo: 04/05/2020

Se convoca concurso público para el servei de suport especialitzat en màrqueting digital. A continuación, damos las características del perfil del contratante. (más…)